skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Hummers method xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Synthesis and application of graphene–silver nanowires composite for ammonia gas sensing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and application of graphene–silver nanowires composite for ammonia gas sensing

Tran, Quang Trung; Huynh, Tran My Hoa; Tong, Duc Tai; Tran, Van Tam; Nguyen, Nang Dinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26368

Truy cập trực tuyến

2
Synthesis and application of graphene-silver nanowires composite for ammonia gas sensing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and application of graphene-silver nanowires composite for ammonia gas sensing

Tran, Quang Trung; Tran, My Hoa Huynh; Tong, Duc Tai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27638

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tran, Quang Trung
  2. Tong, Duc Tai
  3. Tran, My Hoa Huynh
  4. Tran, Van Tam
  5. Huynh, Tran My Hoa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...