skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Vincent-Salomon, Anne xóa Tác giả/ người sáng tác: Staaf, Johan xóa Chủ đề: Humans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HRDetect is a predictor of BRCA1 and BRCA2 deficiency based on mutational signatures

Davies, Helen ; Glodzik, Dominik ; Morganella, Sandro ; Yates, Lucy R ; Staaf, Johan ; Zou, Xueqing ; Ramakrishna, Manasa ; Martin, Sancha ; Boyault, Sandrine ; Sieuwerts, Anieta M ; Simpson, Peter T ; King, Tari A ; Raine, Keiran ; Eyfjord, Jorunn E ; Kong, Gu ; Borg, Åke ; Birney, Ewan ; Stunnenberg, Hendrik G ; van de Vijver, Marc J ; Børresen-Dale, Anne ; Martens, John W M ; Span, Paul N ; Lakhani, Sunil R ; Vincent-Salomon, Anne ; Sotiriou, Christos ; Tutt, Andrew ; Thompson, Alastair M ; Van Laere, Steven ; Richardson, Andrea L ; Viari, Alain ; Campbell, Peter J ; Stratton, Michael R ; Nik-Zainal, Serena

Nature Medicine, 2017, Vol.23(4), pp.517-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; E-ISSN: 1744-7933 ; DOI: 10.1038/nm.4292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The circular RNome of primary breast cancer

Smid, Marcel ; Wilting, Saskia M ; Uhr, Katharina ; Rodríguez-González, F. Germán ; de Weerd, Vanja ; Prager-Van Der Smissen, Wendy J.C ; van Der Vlugt-Daane, Michelle ; van Galen, Anne ; Nik-Zainal, Serena ; Butler, Adam P ; Martin, Sancha ; Davies, Helen R ; Staaf, Johan ; van de Vijver, Marc J ; Richardson, Andrea L ; Macgrogan, Gaëten ; Salgado, Roberto ; Van Den Eynden, Gert G.G.M ; Purdie, Colin A ; Thompson, Alastair M ; Caldas, Carlos ; Span, Paul N ; Sweep, Fred C.G.J ; Simpson, Peter T ; Lakhani, Sunil R ; Van Laere, Steven ; Desmedt, Christine ; Paradiso, Angelo ; Eyfjord, Jorunn ; Broeks, Annegien ; Vincent-Salomon, Anne ; Futreal, Andrew P ; Knappskog, Stian ; King, Tari ; Viari, Alain ; Børresen-Dale, Anne-Lise ; Stunnenberg, Hendrik G ; Stratton, Mike ; Foekens, John A ; Sieuwerts, Anieta M ; Martens, John W.M

Genome Research, 01 March 2019, Vol.29(3), pp.356-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; E-ISSN: 1549-5469 ; DOI: 10.1101/gr.238121.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Genome research  (1)
  2. Nature medicine  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Laere, Steven
  2. Stunnenberg, Hendrik G
  3. Lakhani, Sunil R
  4. Viari, Alain
  5. Martin, Sancha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...