skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition (Quaternion-Based Discriminant Analysis)

Xu, Yong; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e43493 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaussian Mixture Model of Heart Rate Variability (Gaussian Mixture Model of Heart Rate Variability)

Costa, Tommaso ; Boccignone, Giuseppe ; Ferraro, Mario; Bourdon, Jérémie (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37731 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Differential Evolution Algorithm on Self-Potential Data (DE for Self-Potential Data)

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e51199 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of Genomic Changes by Segmented Smoothing Using an L 0 Penalty (Zero Exponent Norm Segmented Smoothing)

Rippe, Ralph C. A ; Meulman, Jacqueline J ; Eilers, Paul H. C; Bourdon, Jérémie (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e38230 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A Boosting Algorithm with Application for Epistasis Discovery

Wolf, Bethany J ; Hill, Elizabeth G ; Slate, Elizabeth H ; Neumann, Carola A ; Kistner-Griffin, Emily; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047281 ; PMCID: 3493573 ; PMID: 23144812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equivalent Indels – Ambiguous Functional Classes and Redundancy in Databases

Assmus, Jens ; Kleffe, Jürgen ; Schmitt, Armin O ; Brockmann, Gudrun A; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062803 ; PMCID: 3642179 ; PMID: 23658777

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPS: Detecting Co-Occurrence and Spatial Arrangement of Transcription Factor Binding Motifs in Genome-Wide Datasets

Ha, Nati ; Polychronidou, Maria ; Lohmann, Ingrid; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052055 ; PMCID: 3525548 ; PMID: 23272209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Reconstruction Accuracy of MEG and EEG Bayesian Inversion Approaches

Belardinelli, Paolo ; Ortiz, Erick ; Barnes, Gareth ; Noppeney, Uta ; Preissl, Hubert; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051985 ; PMCID: 3527408 ; PMID: 23284840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Logic for Checking the Probabilistic Steady-State Properties of Reaction Networks

Picard, Vincent ; Siegel, Anne ; Bourdon, Jérémie; Bourdon, Jérémie (Editor)

Journal of computational biology : a journal of computational molecular cell biology, 01 August 2017, Vol.24(8), pp.1--12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-8666 ; E-ISSN: 1557-8666 ; DOI: 10.1089/cmb.2017.0099

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bourdon, Jérémie
  2. Yin, Minghao
  3. Barnes, Gareth
  4. Belardinelli, Paolo
  5. Kistner-Griffin, Emily

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...