skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Jiang, XL xóa Chủ đề: Humans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective cytolysis by a protein toxin as a consequence of direct interaction with the lymphocyte plasma membrane

Hinman, C L ; Jiang, X L ; Tang, H P

Toxicology and applied pharmacology, 15 June 1990, Vol.104(2), pp.290-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 2363180 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pretreatment of HL60 cells with Deoxyspergualin enhances trail-induced apoptosis independent of caspase 3 activation

Wu, J ; He, J ; Sooudi, S ; Jiang, X L ; Ray, P ; Thomas, F ; Thomas, J M

Transplantation proceedings, 2001, Vol.33(1-2), pp.278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; PMID: 11266818 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Tumor Necrosis Factor (TNF)-Soluble High-Affinity Receptor Complex as a TNF Antagonist
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor Necrosis Factor (TNF)-Soluble High-Affinity Receptor Complex as a TNF Antagonist

Mckenna, S. D. ; Feger, G. ; Kelton, C. ; Yang, M. ; Ardissone, V. ; Cirillo, R. ; Vitte, P.-A. ; Jiang, X. ; Campbell, R. K.

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 05/04/2007, Vol.322(2), pp.822-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3565 ; E-ISSN: 1521-0103 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/jpet.107.119875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Pinoline May be Used as a Probe for CYP2D6 Activity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pinoline May be Used as a Probe for CYP2D6 Activity

Jiang, X.-L. ; Shen, H.-W. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 03/01/2009, Vol.37(3), pp.443-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-9556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.108.025056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Quantitation of Human Cytochrome P450 2D6 Protein with Immunoblot and Mass Spectrometry Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitation of Human Cytochrome P450 2D6 Protein with Immunoblot and Mass Spectrometry Analysis

Yu, A.-M. ; Qu, J. ; Felmlee, M. A. ; Cao, J. ; Jiang, X.-L.

Drug Metabolism and Disposition, 01/01/2009, Vol.37(1), pp.170-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-9556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.108.024166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiang, XL
  2. Yu, Ai-Ming
  3. Jiang, X.L.
  4. Jiang, X.-L.
  5. Jiang, Xi-Ling

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...