skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wilming, Laurens xóa Chủ đề: Humans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The consensus coding sequence (CCDS) project: Identifying a common protein-coding gene set for the human and mouse genomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The consensus coding sequence (CCDS) project: Identifying a common protein-coding gene set for the human and mouse genomes

Pruitt, K. D. ; Harrow, J. ; Harte, R. A. ; Wallin, C. ; Diekhans, M. ; Maglott, D. R. ; Searle, S. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Ruef, B. J. ; Hart, E. ; Suner, M.-M. ; Landrum, M. J. ; Aken, B. ; Ayling, S. ; Baertsch, R. ; Fernandez-Banet, J. ; Cherry, J. L. ; Curwen, V. ; Dicuccio, M. ; Kellis, M. ; Lee, J. ; Lin, M. F. ; Schuster, M. ; Shkeda, A. ; Amid, C. ; Brown, G. ; Dukhanina, O. ; Frankish, A. ; Hart, J. ; Maidak, B. L. ; Mudge, J. ; Murphy, M. R. ; Murphy, T. ; Rajan, J. ; Rajput, B. ; Riddick, L. D. ; Snow, C. ; Steward, C. ; Webb, D. ; Weber, J. A. ; Wilming, L. ; Wu, W. ; Birney, E. ; Haussler, D. ; Hubbard, T. ; Ostell, J. ; Durbin, R. ; Lipman, D.

Genome Research, 07/01/2009, Vol.19(7), pp.1316-1323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.080531.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, R. A. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Suner, M.-M. ; Wilming, L. ; Aken, B. ; Barrell, D. ; Frankish, A. ; Wallin, C. ; Searle, S. ; Diekhans, M. ; Harrow, J. ; Pruitt, K. D.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas008-bas008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Frankish, Adam
  2. Aken, B.
  3. Wallin, C.
  4. Harrow, J.
  5. Diekhans, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...