skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary exposure to toxic and essential trace elements by consumption of wild and farmed carp (Cyprinus carpio) and Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) in Iran.(Report)

Heshmati, Ali ; Karami-Momtaz, Javad ; Nili-Ahmadabadi, Amir ; Ghadimi, Sabah

Chemosphere, 2017, Vol.173, p.207(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human dietary exposure to heavy metals via the consumption of greenshell mussels (Perna canaliculus Gmelin 1791) from the Bay of Islands, northern New Zealand.(Report)

Whyte, Adele L. H. ; Hook, G. Raumati ; Greening, Gail E. ; Gibbs - Smith, Emma ; Gardner, Jonathan P. A.

Science of the Total Environment, The, July 1, 2009, Vol.407(14), p.4348(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between consumption of private well water contaminated by low levels of arsenic and dysglycemia in a rural region of Quebec, Canada.(Report)

Lampron-Goulet, Eric ; Gagnon, Fabien ; Langlois, Marie-France

Environmental Research, 2017, Vol.159, p.232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-9351 ; DOI: 10.1016/j.envres.2017.07.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Arsenic Exposure from Consumption of Seafood from Vieques-Puerto Rico: A Pilot Biomonitoring Study Using Different Biomarkers.(Report)

Mansilla-Rivera, Imar ; Nazario, Cruz M. ; Ramirez-Marrero, Farah A. ; Crespo, Carlos J. ; Rodriguez-Sierra, Carlos J.

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2014, Vol.66(2), p.162(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ramírez-Marrero, Farah A
  2. Gardner, Jonathan P.A.
  3. Crespo, Carlos J.
  4. Langlois, Marie-France
  5. Gibbs-Smith, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...