skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Humans–Metabolism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membrane transport proteins in human melanoma: associations with tumour aggressiveness and metastasis

Walsh, N ; Kennedy, S ; Larkin, A M ; Tryfonopoulos, D ; Eustace, A J ; Mahgoub, T ; Conway, C ; Oglesby, I ; Collins, D ; Ballot, J ; Ooi, W S ; Gullo, G ; Clynes, M ; Crown, J ; O'Driscoll, L

British journal of cancer, 30 March 2010, Vol.102(7), pp.1157-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-1827 ; PMID: 20234362 Version:1 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6605590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ankyrin binds to the 15th repetitive unit of erythroid and nonerythroid beta-spectrin

Kennedy, S P ; Warren, S L ; Forget, B G ; Morrow, J S

The Journal of cell biology, October 1991, Vol.115(1), pp.267-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 1833409 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SNIP/p140Cap mRNA expression is an unfavourable prognostic factor in breast cancer and is not expressed in normal breast tissue

Kennedy, S ; Clynes, M ; Doolan, P ; Mehta, J P ; Rani, S ; Crown, J ; O'Driscoll, L

British journal of cancer, 20 May 2008, Vol.98(10), pp.1641-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-1827 ; PMID: 18475297 Version:1 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6604365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-quantitation of urokinase plasminogen activator and its receptor in breast carcinomas by immunocytochemistry.

Kennedy, S ; Duffy, M. J ; Duggan, C ; Barnes, C ; Rafferty, R ; Kramer, M. D

British Journal of Cancer, 1998, Vol.77(10), p.1638-1641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; PMCID: 2150065 ; PMID: 9635840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S.
  2. S Kennedy
  3. Clynes, M
  4. O'Driscoll, L
  5. Crown, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...