skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Humanities and Social Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Introduction : Majoritarian State. How Hindu Nationalism is Changing India
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction : Majoritarian State. How Hindu Nationalism is Changing India

Chatterji, Angana P ; Blom Hansen, Thomas ; Jaffrelot, Christophe

Majoritarian State. How Hindu Nationalism is Changing India, pp.1-15

ISBN: 9781787381476 ; ISBN: 1787381471

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Wanna Be in the New York Times?": Epic History and War City as Global Cinema

Kristensen, Lars; Media, Technology and Culture (MTEC), Institutionen för informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi

Contested Interpretations of the Past in Polish, Russian and Ukrainian Film: Screen as Battlefield, pp. 21-39

ISBN: 9789004311725

Toàn văn không sẵn có

3
"Wanna Be in the New York Times?": Epic History and War City as Global Cinema
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Wanna Be in the New York Times?": Epic History and War City as Global Cinema

Kristensen, Lars

Contested Interpretations of the Past in Polish, Russian and Ukrainian Film: Screen as Battlefield, pp.21-39

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...