skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Humanities, Multidisciplinary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La imagen del indio en la construcción histórico-cultural de la identidad. Estudio comparado de su representación iconográfica en los manuales escolares de México y España (1940-1945)

Campos Pérez, Lara

Memoria y Sociedad, 01 January 2010, Vol.14(28), pp.107-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-5197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vragen rondom het drama op Schoonder Sigt: Een nader onderzoek van de zelfmoord van Robert Jacob Gordon in 1795

Schutte, Gerrit

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 01 June 2012, Vol.52(2), pp.209-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

F.A. van Jaarsveld se Die ontwakingvan die Afrikaanse nasionale bewussyn na vyftig jaar

de Klerk, Pieter

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, January 2008, Vol.48(3), pp.338-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was die Groot Trek werklik groot? 'n Historiografiese ondersoek na die gevolge en betekenis van die Groot Trek

de Klerk, Pieter

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, January 2009, Vol.49(4), pp.658-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La guerra de la Triple Alianza en los límites de la ortodoxia: mitos y tabúes

Brezzo, Liliana M

Universum (Talca), January 2004, Vol.19(1), pp.10-27

ISSN: 0718-2376 ; DOI: 10.4067/S0718-23762004000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LATIN AMERICA IN GLOBAL HISTORY: AN HISTORIOGRAPHIC OVERVIEW

Olstein, Diego

Estudos Históricos, Jan/Apr 2017, Vol.30(60), pp.253-272

ISSN: 01032186 ; E-ISSN: 21781494 ; DOI: 10.1590/S2178-14942017000100014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOING GLOBAL HISTORY: REFLECTIONS, DOUBTS AND COMMITMENTS

Román, José

Estudos Históricos, Jan/Apr 2017, Vol.30(60), pp.241-252

ISSN: 01032186 ; DOI: 10.1590/S2178-14942017000100013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arquivos do comunismo e perspectivas de pesquisa 25 anos após a "Revolução dos Arquivos": um balanço global

Bayerlein, Bernhard ; Bayerlein, Bernhard

Estudos Históricos, 2016, Vol.29(59), pp.p787-812

ISSN: 01032186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HISTORIOGRAFIAS PERIFÉRICAS EM PERSPECTIVA GLOBAL OU TRANSNACIONAL: EUROCENTRISMO EM QUESTÃO

Dos Santos, Pedro ; Nicodemo, Thiago ; Pereira, Mateus

Estudos Históricos, Jan/Apr 2017, Vol.30(60), pp.161-186

ISSN: 01032186 ; DOI: 10.1590/S2178-14942017000100009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pieter de Klerk
 2. de Klerk, Pieter
 3. Bernhard H. Bayerlein
 4. Bayerlein, Bernhard H.
 5. Lara Campos Pérez

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...