skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Human-Computer Interaction xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying and Qualifying GUI Defects

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit; Baudry, Benoit (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 28, 2017

DOI: 10.1109/ICST.2015.7102582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping the graphical user interface for the operator of the Cherenkov Telescope Array

Sadeh, Iftach ; Oya, Igor ; Schwarz, Joseph ; Pietriga, Emmanuel; Pietriga, Emmanuel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 11, 2016

DOI: 10.1117/12.2231606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic Detection of GUI Design Smells: The Case of Blob Listener

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien ; Beaudoux, Olivier; Beaudoux, Olivier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 26, 2017

DOI: 10.1145/2933242.2933260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composing applications with OntoCompo

Brel, Christian ; Renevier-Gonin, Philippe; Renevier-Gonin, Philippe (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 15, 2016

DOI: 10.1145/2044354.2044384

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework for Electroencephalography-based Evaluation of User Experience

Frey, Jérémy ; Daniel, Maxime ; Castet, Julien ; Hachet, Martin; Hachet, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 12, 2016

DOI: 10.1145/2858036.2858525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teegi: Tangible EEG Interface

Frey, Jérémy ; Gervais, Renaud ; Fleck, Stéphanie ; Lotte, Fabien ; Hachet, Martin

Arxiv ID: 1412.1790

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inline Co-Evolution between Users and Information Presentation for Data Exploration

Courgeon, Matthieu ; Maisel, Eric ; De Loor, Pierre; De Loor, Pierre (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 22, 2017

DOI: 10.1145/3025171.3025226

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining Brain-Computer Interfaces and Haptics: Detecting Mental Workload to Adapt Haptic Assistance

Laurent, George ; Marchal, Maud ; Glondu, Loeïz ; Lécuyer, Anatole; Lécuyer, Anatole (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 13, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-31401-8_12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preference Between Allocentric and Egocentric 3D Manipulation in a Locally Coupled Configuration

Issartel, Paul ; Besançon, Lonni ; Guéniat, Florimond ; Isenberg, Tobias ; Ammi, Mehdi; Ammi, Mehdi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 28, 2016

DOI: 10.1145/2983310.2985750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lelli, Valéria
  2. Lelli, Valeria
  3. Lotte, Fabien
  4. Frey, Jérémy
  5. Blouin, Arnaud

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...