skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2012đến2016 xóa Tác giả/ người sáng tác: Bernhaupt, Regina xóa Chủ đề: Human-Computer Interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOM AT ICS: Research activities on Automation

Martinie De Almeida, Celia ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco Antonio ; Bernhaupt, Regina; (Oatao), Open Archive Toulouse Archive Ouverte (Editor)

5th International Conference on Application and Theory of Automation in Command and Control Systems (ATACCS 2015), 2015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bernhaupt, Regina
  2. Martinie De Almeida, Celia
  3. Palanque, Philippe
  4. Winckler, Marco Antonio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...