skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Năm xuất bản: 1991đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Holden, Constance xóa Chủ đề: Human Reproduction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on contraception still in the doldrums: a billion young people are heading toward their reproductive years, but few new birth control methods are on the horizon. (News)

Holden, Constance

Science, June 21, 2002, Vol.296(5576), p.2172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Constance Holden
  2. Holden, C
  3. Holden, Constance

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...