skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Chủ đề: Human Necessities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami, Amer ; Yang, Hans C ; Goodwin, Michael John ; Black, Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative diplomacy mechanics

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative diplomacy mechanics

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRAM, INFORMATION STORAGE MEDIUM, AND GAME DEVICE

Takahashi Toru

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back over-and-under type fishing chair

LI Xuecheng ; Zhang Hong ; Zhang Saiyi

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOARD GAME APPARATUS AND METHOD WITH GRAND NAVIGATION AGE

Ryu, Sang Hyeop

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAME MACHINE, METHOD FOR CONTROLLING THE SAME, SERVER, AND STORAGE MEDIUM

Okada Kazuo

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiplayer chess apparatus and method of play

Schroeder Richard L ; Enos Morgan T ; Ross Steven C

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAME APPARATUS

Uemura Hiroshi ; Nebuya Tomonori ; Ikeda Hiroteru

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAME SYSTEM AND GAME CONTROL METHOD

Hattori Takatomo

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAME DEVICE

Hattori Takatomo

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psycho-social game that measures emotional distance between players' responses

Siemers Donna L

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAME MACHINE

Takemoto Takatoshi

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goodwin Michael John
  2. Black Gregory Anthony
  3. Yang Hans C
  4. Ajami Amer
  5. Hattori Takatomo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...