skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Human Necessities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphic user interface for physical parameter mapping

Natan Katz ; Aharon Turgeman ; Gal Hayam

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location system with virtual touch screen

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical device control handle with multiplying linear motion

Jeffrey W. Schultz

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-aided localization of site of origin of cardiac activation

John Lewis Sapp Jr ; Bohumil Milan Horacek ; Ahmed Mohamed Fahmey El-Damaty

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical device control handle

Thomas V. Selkee

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System for the acquisition and analysis of muscle activity and operation method thereof

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescent imager with limited variable gain

Alex Chanin ; Nadav Horesh ; Ofer Braude

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scent dispensing apparatus and methods for the control thereof

Yoav Ben-David ; Moshe Zach

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human machine interfaces for lower extremity orthotics

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface apparatus and method for providing interaction of a user with network entities

Dmitrii Maximovich Ponomarev ; Nikolay Nikolaevich Mikhaylov

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

3d multi-threaded, parameter layered, physical programming interface

Amir Asor

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dongle with shape memory

Christopher J. Birchard

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handle for surgical and dental tools

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gal Hayam
  2. Dmitrii Maximovich Ponomarev
  3. Moshe Zach
  4. Bohumil Milan Horacek
  5. Nadav Horesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...