skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa Chủ đề: Agents xóa Chủ đề: Human Factors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomous interface agents

Lieberman, Henry

Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 27 March 1997, pp.67-74

ISBN: 0897918029 ; ISBN: 9780897918022 ; DOI: 10.1145/258549.258592

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents to assist in finding help

Vivacqua, Adriana ; Lieberman, Henry

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.65-72

ISBN: 1581132166 ; ISBN: 9781581132168 ; DOI: 10.1145/332040.332408

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lieberman, Henry
  2. Vivacqua, Adriana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...