skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Journal On Multimodal User Interfaces xóa Chủ đề: Human Factors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VR-based operating modes and metaphors for collaborative ergonomic design of industrial workstations

Nguyen, Huyen ; Pontonnier, Charles ; Hilt, Simon ; Duval, Thierry ; Dumont, Georges

Journal on Multimodal User Interfaces, 2017, Vol.11(1), pp.97-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0231-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How really effective are multimodal hints in enhancing visual target spotting? Some evidence from a usability study

Kieffer, Suzanne ; Carbonell, Noëlle

Journal on Multimodal User Interfaces, 2007, Vol.1(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/BF02884427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...