skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Hudson River School xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The River Schuykill (w/c on paper)
The River Schuykill (w/c on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The River Schuykill (w/c on paper)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

2
Moonlight in Venice, (oil on panel)
Moonlight in Venice, (oil on panel)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moonlight in Venice, (oil on panel)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

3
Sunset Vespers at the Old Rugged Cross (oil on canvas)
Sunset Vespers at the Old Rugged Cross (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sunset Vespers at the Old Rugged Cross (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

4
A Summer Morning Coast (oil)
A Summer Morning Coast (oil)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Summer Morning Coast (oil)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

5
The Rapids Above Niagara (oil on canvas)
The Rapids Above Niagara (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rapids Above Niagara (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

6
Point Lobos, Monterey, California
Point Lobos, Monterey, California
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point Lobos, Monterey, California

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

7
The River Schuylkill (pencil & w/c on paper)
The River Schuylkill (pencil & w/c on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The River Schuylkill (pencil & w/c on paper)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

8
Venice, (oil on canvas)
Venice, (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venice, (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

9
A Southerly Wind and a Cloudy Sky Proclaim it a Hunting Morning (etching)
A Southerly Wind and a Cloudy Sky Proclaim it a Hunting Morning (etching)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Southerly Wind and a Cloudy Sky Proclaim it a Hunting Morning (etching)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

10
Summer, Amphitheatre, Colorado River, Utah Territory (w/c & ink on paper)
Summer, Amphitheatre, Colorado River, Utah Territory (w/c & ink on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summer, Amphitheatre, Colorado River, Utah Territory (w/c & ink on paper)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

11
Grand Canyon of the Yellowstone Park (oil on canvas)
Grand Canyon of the Yellowstone Park (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grand Canyon of the Yellowstone Park (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

12
The Pueblo of Acoma, New Mexico (oil on canvas)
The Pueblo of Acoma, New Mexico (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pueblo of Acoma, New Mexico (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

13
A View of Fairmont Waterworks, Philadelphia, (oil on canvas)
A View of Fairmont Waterworks, Philadelphia, (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A View of Fairmont Waterworks, Philadelphia, (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

14
Morning in the Sierras, Nevada, 1910 (oil on canvas)
Morning in the Sierras, Nevada, 1910 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morning in the Sierras, Nevada, 1910 (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

15
Venice, 1905 (oil on canvas)
Venice, 1905 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venice, 1905 (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

16
Western Sunset, 1897 (oil on panel)
Western Sunset, 1897 (oil on panel)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western Sunset, 1897 (oil on panel)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

17
Easthampton, Long Island, 1897 (oil on canvas)
Easthampton, Long Island, 1897 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Easthampton, Long Island, 1897 (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

18
Arabian Nights Fantasy, 1886 (oil on canvas)
Arabian Nights Fantasy, 1886 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabian Nights Fantasy, 1886 (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

19
Red Rock Trail, South Utah, 1913 (oil on canvas)
Red Rock Trail, South Utah, 1913 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red Rock Trail, South Utah, 1913 (oil on canvas)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

20
A Side Canyon, Grand Canyon, Arizona, 1905 (oil on board)
A Side Canyon, Grand Canyon, Arizona, 1905 (oil on board)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Side Canyon, Grand Canyon, Arizona, 1905 (oil on board)

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...