skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa Chủ đề: Homosexuality xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Importance of Policy Frames in Contentious Politics: Mexico's National Antihomophobia Campaign

Díez, Jordi

Latin American Research Review, 2010, Vol.45(1), pp.33-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791 ; E-ISSN: 1542-4278

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Sex and Sexuality: Archives of Colonial North India

Gupta, Charu

Journal of Women's History, 2011, Vol.23(4), pp.12-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1042-7961 ; E-ISSN: 1527-2036

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1CROSS + 3NAILS = 4GVN: Compulsory Christianity and Homosexuality in the Bible Belt Panopticon

Barton, Bernadette

Feminist Formations, 2011, Vol.23(1), pp.70-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2151-7363 ; E-ISSN: 2151-7371

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Queer Bonds

Weiner, Joshua J ; Young, Damon

GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 2011, Vol.17(2), pp.223-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-2684 ; E-ISSN: 1527-9375

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male Same-Sex Relations in Modern China: Language, Media Representation, and Law, 1900–1949

Kang, Wenqing

positions: east asia cultures critique, 2010, Vol.18(2), pp.489-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-9847 ; E-ISSN: 1527-8271

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming Out of the Hasidic Closet: Jiří Mordechai Langer (1894–1943) and the Fashioning of Homosexual-Jewish Identity

Halper, Shaun Jacob

Jewish Quarterly Review, 2011, Vol.101(2), pp.189-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-6682 ; E-ISSN: 1553-0604

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...