skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Homesign xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Widening the lens: what the manual modality reveals about language, learning and cognition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Widening the lens: what the manual modality reveals about language, learning and cognition

Goldin-Meadow, S.

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 09/19/2014, Vol.369(1651), pp.20130295-20130295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; E-ISSN: 1471-2970 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0295

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watching language grow in the manual modality: Nominals, predicates, and handshapes

Goldin-Meadow, S ; Brentari, D ; Coppola, M ; Horton, L ; Senghas, A

Cognition, March 2015, Vol.136, pp.381-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2014.11.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forging a morphological system out of two dimensions: Agentivity and number

Horton, L ; Goldin-Meadow, S ; Coppola, M ; Senghas, A ; Brentari, D

Open linguistics, December 2015, Vol.1(1), pp.596-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9969 ; PMID: 26740937 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expressing Generic Concepts with and without a Language Model

Goldin-Meadow, S ; Gelman, S.A ; Mylander, C

Cognition, June 2005, Vol.96(2), p.109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2004.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goldin-Meadow, S.
  2. Brentari, D.
  3. Senghas, A.
  4. Goldin-Meadow, Susan
  5. Horton, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...