skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Jeong, Jin Suk xóa Chủ đề: Holstein-Friesian Cattle xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on lactation performance, blood-biochemical profile, and economic efficacy of mid-lactation Holstein cows

Kim, Eun Tae ; Lee, Sang Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Shin Ja ; Jeong, Joon ; Park, Jong Kook ; Park, Beom Young ; Kim, Sang Bum ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Choi, Chang Weon ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Jin Wook ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, September 2018, Vol.31(9), pp.1458-1463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 30056652 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, Chang Weon
  2. Lee, Sung Sill
  3. Beom Young Park
  4. Lee, Sang Suk
  5. Joon Jeong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...