skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Chủ đề: Hoá phân tích xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá phân tích. Tập 1

Trần Tứ Hiếu

H. : ĐHTH, 1973 - (543 TR-H(1) 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of the Elements. Vol. 7: S, Se-Te, F, Halogens, Mn, Re

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1961 - (543 TRE(7) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of Inorganic and Organic Compounds. Vol. 12

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1965 - (543 TRE(12) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of the Elements. Vol. 6: Be, Pb, Nb, Ta, Te, Ac, At, Fr, Po, Pa

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1964 - (543 TRE(6) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of the Elements. Vol. 9: M. the Actinides

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1962 - (543 TRE(9) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of the Elements. Vol. 2: Ga, Im, Ti, Si, Ge, Fe, Co, Ni

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1962 - (543 TRE(2) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of Inorganic and Organic Compouds. Vol. 11

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1965 - (543 TRE(11) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of the Elements. Vol. 5: N. P. Th. Ti, Zr-Hf

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1961 - (543 TRE(5) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of Inorganic and Organic Compounds. Vol. 4

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1966 - (543 TRE(4) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of Inorganic and Organic Compounds. Vol. 13

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1966 - (543 TRE(13) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of the Elements. Vol. 3

Kolthoff I. M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC , 1961 - (543 TRE(3) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on Analytical Chemistry : P. II: Analytical Chemistry of the Elements. Vol. 1

Kolthoff I. M

N.Y.,... : Interscience Pub., Inc , 1961 - (543 TRE(1) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích hoá học xilicát

Phạm Văn Hợp

H. : Công nghiệp, 1962 - (543 PH-H 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những phương pháp hoá lý trong phân tích. Tập 2, Những phương pháp điện học và phương pháp khác

Lyalicôv Yu.X.; Chu Xuân An; Cù Thành Long; Nguyễn Việt Huyến; Từ Vọng Nghi

H. : KHKT , 1971 - (543 LYA(2) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative analysis

Alexeyev V.N.; Urarov E.B

M. : Mir Publishers , 1967 - (543 ALE 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những phương pháp hoá lý trong phân tích. Tập 1, Những phương pháp quang học

Lyalicôv Yu.X.; Cù Thành Long người dịch

H. : KHKT, 1970 - (541 LYA(1) 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng. Tập 2, Phân tích thể tích

Alêcxeiep V.N.; Lê Thị Vinh

H. : Giáo dục, 1971 - (543 ALE(2) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng : phân tích trọng lượng. Phần 1

A-Lếc-xê-ép V.N.

H. : Giáo dục, 1960 - (543 ALE(1) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng. T.3, Phân tích bằng phương pháp hoá lý

Alêcxêiep V.N.; Người dịch

H. : Giáo dục , 1971 - (543 ALE(3) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...