skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Hoà Bình xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
How children understand war and peace : a call for international peace education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How children understand war and peace : a call for international peace education

Oppenheimer Louis. Editor; Raviv Amiram. editor; Bar-Tal Daniel. Editor

San Francisco : Jossey-Bass, c1999 - (303.6 HOW 1999) - ISBN0787941697 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Searching for peace in Central and South Asia : an overview of conflict prevention and peacebuilding activities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for peace in Central and South Asia : an overview of conflict prevention and peacebuilding activities

Mekenkamp Monique; Tongeren Paul van; Veen Hans van de

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2002. - (327.1 SEA 2002) - ISBN1588260720 (pbk. : alk. paper);ISBN1588260968 (hc : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mekenkamp Monique
  2. Tongeren Paul van
  3. Raviv Amiram.
  4. Veen Hans van de
  5. Bar-Tal Daniel.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...