skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History Of Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Review: Science Museums in Transition: Cultures of Display in Nineteenth-Century Britain and America, edited by Carin Berkowitz and Bernard Lightman, University of Pittsburgh Press, 2017
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Science Museums in Transition: Cultures of Display in Nineteenth-Century Britain and America, edited by Carin Berkowitz and Bernard Lightman, University of Pittsburgh Press, 2017

Mcghie, Henry A

Science Museum Group Journal, 11/14/2018, Vol.10(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2054-5770 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15180/181006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Henry A Mcghie
  2. Mcghie, Henry A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...