skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Năm xuất bản: 2008đến2011 xóa Chủ đề: Ideology xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilizare de trupe pe frontul ideologic din R.S.S.M., I

Cojocaru, Gheorghe E

Arhivele Totalitarismului, 2011, Vol.XIX(1-2), pp.185-202

ISSN: 1221-6917

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cojocaru, Gheorghe E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...