skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: German xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Porn Bill in Indonesia: A Threat to Pluralism?

Maren Höpfner

Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2009, Vol.28(1), p.31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1034 ; E-ISSN: 1868-4882

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Myanmar: from antagonists to security partners?(Report)

Haacke, Jurgen

Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2015, Vol.34(2), p.55(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bittersweet China: new discourses of hardship and social organisation.(Report)

Griffiths, Michael B. ; Zeuthen, Jesper

Journal of Current Chinese Affairs, 2014, Vol.43(4), p.143(32) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surviving corruption in Brazil: Lula's and Dilma's success despite corruption allegations, and its consequences/Sobrevivir la corrupcion en Brasil: el exito de Lula y Dilma tras las acusaciones de corrupcion y sus consecuencias.(Report)

Balan, Manuel

Journal of Politics in Latin America, 2014, Vol.6(3), p.67(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-4890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Michael B. Griffiths
  2. Haacke, J.
  3. Jã¼rgen Haacke
  4. Griffiths, Michael B.
  5. Jesper Zeuthen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...