skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

R.G. Casey and Australian International Thought: Empire, Nation, Community

Cotton, James

The International History Review, 01 March 2011, Vol.33(1), pp.95-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0707-5332 ; E-ISSN: 1949-6540 ; DOI: 10.1080/07075332.2011.555380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realism, Rationalism, Race: On the Early International Relations Discipline in Australia

Cotton, James

International Studies Quarterly, September 2009, Vol.53(3), pp.627-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2009.00549.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Haze" over Southeast Asia: Challenging the ASEAN Mode of Regional Engagement

Cotton, James

Pacific Affairs, 1 October 1999, Vol.72(3), pp.331-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: 10.2307/2672225

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits to Liberalization in Industrializing Asia: Three Views of the State

Cotton, James

Pacific Affairs, 1 October 1991, Vol.64(3), pp.311-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: 10.2307/2759466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Timor in 2004: It Is All about Oil

Cotton, James

Asian Survey, 2005, Vol.45(1), pp.186-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533838X ; DOI: 10.1525/as.2005.45.1.186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Tumen River cooperation: Jilin's costal development strategy

Cotton, James

Asian Survey, Nov 1996, Vol.36(11), pp.1086-1101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Peacekeeping' in East Timor: An Australian Policy Departure

Cotton, James

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1999, Vol.53(3), pp.237-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049919993836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North-South Korean Relations: Another False Start?

Cotton, James

The World Today, 1 June 1989, Vol.45(6), pp.104-108

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Growth and Political Change in Asia

Cotton, James

The Journal of Asian Studies, 1997, Vol.56(1), pp.148-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2646353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895-1905 (Book Review)

Cotton, James

Journal of Asian History, 1 January 1997, Vol.31(1), pp.96-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021910X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (1)
 2. 1991đến1995  (1)
 3. 1996đến1996  (1)
 4. 1997đến1999  (4)
 5. Sau 1999  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cotton, James
 2. Cotton, J.
 3. James Cotton
 4. Field, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...