skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea in 2014: A Fresh Leap Forward into Thin Air?

Hayes, Peter ; Cavazos, Roger

Asian Survey, Jan-Feb 2015, p.119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2015.55.1.119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1990. (notable political events worldwide)

Hayes, Peter

Foreign Affairs, Wntr, 1991, Vol.70(1), p.206(43)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1987. (World events) (American and the World 1987-88)

Hayes, Peter

Foreign Affairs, Wntr, 1988, Vol.66(3), p.638(39)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Chronology 1989
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1989

Hayes, Peter

Foreign Affairs, 1989, Vol.69(1), p.213

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20044296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Factionalism in Modern German History

Hayes, Peter

Central European History, 1991, Vol.24(2-3), pp.122-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900018896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nazis after Hitler: How Perpetrators of the Holocaust Cheated Justice and Truth

Hayes, Peter

German Studies Review, Vol.36(3), pp.728-730 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01497952 ; E-ISSN: 21648646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

German Industry in the Nazi Period

Hayes, Peter

Central European History, 2011, Vol.44(2), pp.369-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938911000203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German Slump: Politics and Economics, 1924-1936

Hayes, Peter

American Historical Review, Feb, 1988, Vol.93(1), p.176(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy (Book Review)

Hayes, Peter

The Journal of Modern History, June 2008, Vol.80(2), pp.462-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/591594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizing Control: August Thyssen and the Construction of German Corporate Management (Book Review)

Hayes, Peter

The Journal of Modern History, June 2007, Vol.79(2), pp.466-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/519358

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hitler's Police Battalions: Enforcing Racial War in the East. By Edward Westermann (Lawrence, University Press of Kansas, 2005) 329 pp. $34.95

Hayes, Peter

Journal of Interdisciplinary History, 2006, Vol.37(1), pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953 ; DOI: 10.1162/jinh.2006.37.1.119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nazi Dictatorship and the Deutsche Bank

Hayes, Peter

Central European History, 2005, Vol.38(4), pp.682-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900005896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Weimar to Auschwitz

Hayes, Peter

Central European History, 1992, Vol.25(1), pp.113-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900019804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
War Crimes of the Deutsche Bank and the Dresdner Bank: Office of Military Government (U.S.) Reports
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

War Crimes of the Deutsche Bank and the Dresdner Bank: Office of Military Government (U.S.) Reports

Hayes, Peter ; Simpson, Christopher

German Studies Review, 10/2003, Vol.26(3), p.667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01497952 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1432795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era

Milward, Alan S. ; Hayes, Peter

The American Historical Review, 04/1989, Vol.94(2), p.474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1866921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era

Orlow, Dietrich ; Hayes, Peter

Journal of Interdisciplinary History, 24/1989, Vol.19(3), p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221953 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/204379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (5)
 2. 1991đến2002  (3)
 3. 2003đến2005  (2)
 4. 2006đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (11)
 2. Bài báo  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hayes, Peter
 2. Peter Hayes
 3. Hayes, P.
 4. Simpson, Christopher
 5. Haayes, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...