skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History & Archaeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOOK REVIEW - Pernille Rieker (ed.), External Governance as Security Community Building, The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, Palgrave Macmillan, 2016, 218 pages, ISBN 978-1-137-56169-5

Mușchei, Ion

Eastern Journal of European Studies, 2016, Vol.7(2), pp.207-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068-651X ; E-ISSN: 2068-6633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. CEEOL Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mușchei, Ion
  2. Ion Mușchei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...