skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: History & Archaeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan Among the Powers, 1890–1990

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 1995, Vol.54(1), pp.217-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2058990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan in 2009: A Historic Election Year

Arase, David

Asian Survey, Jan/Feb 2010, pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.1.40

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of 3/11 on Japan

Arase, David

East Asia, 2012, Vol.29(4), pp.313-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-6838 ; E-ISSN: 1874-6284 ; DOI: 10.1007/s12140-012-9182-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-Traditional Security in China-ASEAN Cooperation: The Institutionalization of Regional Security Cooperation and the Evolution of East Asian Regionalism

Arase, David

Asian Survey, Jul/Aug 2010, pp.808-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.4.808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan in 2008: A Prelude to Change?

Arase, David

Asian Survey, Jan/Feb 2009, Vol.49(1), pp.107-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2009.49.1.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese policy toward democracy and human rights in Asia

Arase, David

Asian Survey, Oct, 1993, Vol.33(10), p.935(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public-private sector interest coordination in Japan's ODA. (official development assistance)

Arase, David

Pacific Affairs, Summer, 1994, Vol.67(2), p.171(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, the Active State?: Security Policy after 9/11

Arase, David

Asian Survey, Jul/Aug 2007, pp.560-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2007.47.4.560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark Tilton, Restrained Trade: Cartels in Japan's Basic Materials Industries (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996), xii, 220 pp. Cloth $29.95

Arase, David

Journal of Asian and African Studies, 1998, Vol.33(3), pp.308-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9096 ; E-ISSN: 1745-2538 ; DOI: 10.1163/156852182X00264

Toàn văn sẵn có

10
Japan's Foreign Policy. By Reinhard Drifte. [London: Routledge, 1990. 112 pp. £7.95.]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Foreign Policy. By Reinhard Drifte. [London: Routledge, 1990. 112 pp. £7.95.]

Arase, David

The China Quarterly, 03/1991, Vol.125, pp.164-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0305741000030411

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Change Comes to Japan?

Arase, David

International Studies Review, June 2012, Vol.14(2), pp.318-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/j.1468-2486.2012.01114.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 2005, Vol.64(2), pp.476-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911805001154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict in Asia: Korea, China-Taiwan, and India-Pakistan

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 2004, Vol.63(4), pp.1079-1080 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911804002475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan and Russia in Northeast Asia: Partners in the 21st Century

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 2000, Vol.59(1), pp.174-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2658618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Security Agenda: Military, Economic & Environmental Dimensions.(Book Review)

Arase, David

Pacific Affairs, Fall, 2004, Vol.77(3), p.577(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan Rising: The Resurgence of Japanese Power and Purpose

Arase, David

Pacific Affairs, 2008, Vol.81(3), pp.464-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

United States-Japan Relations and International Institutions After the Cold War

Arase, David

Journal of Japanese Studies, Wntr, 1998, Vol.24(1), p.174(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Postwar Party Politics.(Review)

Arase, David

Pacific Affairs, Winter, 1998, Vol.71(4), p.577(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, Internationalism and the UN.(Review)

Arase, David

Journal of Japanese Studies, Summer, 1999, Vol.25(2), p.390(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Foreign Aid to Thailand and the Philippines

Arase, David

Journal of Japanese Studies, Summer, 1997, Vol.23(2), p.513(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (5)
 2. 1994đến1997  (3)
 3. 1998đến2003  (6)
 4. 2004đến2008  (6)
 5. Sau 2008  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (15)
 2. Bài báo  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Arase, David
 2. David Arase
 3. Arase, D.
 4. Orr, Robert M.
 5. So, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...