skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: History & Archaeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Regimes of Ethnicity: Comparative Analysis of Germany, the Soviet Union/Post-Soviet Russia, and Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regimes of Ethnicity: Comparative Analysis of Germany, the Soviet Union/Post-Soviet Russia, and Turkey

Aktürk, Şener

World Politics, 01/2011, Vol.63(1), pp.115-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0043887110000304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey's Civil Rights Movement and the Reactionary Coup: Segregation, Emancipation, and the Western Reaction

Aktürk, Sener

Insight Turkey, Summer 2016, Vol.18(3), pp.141-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

3
Russia-Turkey Relations
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia-Turkey Relations

Aktürk, Şener ; Alaranta, Toni ; Bechev, Dimitar

Russian Analytical Digest (RAD)

ISSN: 1863-0421 ; E-ISSN: 1863-0421 ; DOI: 10.3929/ethz-a-010818420

Toàn văn sẵn có

4
Russia's Relations with Turkey, Bulgaria and Romania
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Relations with Turkey, Bulgaria and Romania

Aktürk, Sener ; Ulchenko, Natalia ; Drezov, Kyril ; Soare, Simona R

Russian Analytical Digest (RAD)

ISSN: 1863-0421 ; E-ISSN: 1863-0421 ; DOI: 10.3929/ethz-a-009920685

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Trang Web  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Insight Turkey  (1)
 2. World Politics  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aktürk, Sener
 2. Akturk, Sener
 3. Aktürk, Şener
 4. Soare, Simona R
 5. Bechev, Dimitar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...