skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Adoption & Fostering xóa Chủ đề: History xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BAAF's role in the development of the foster care service

Thoburn, June ; Schofield, Gillian

Adoption & Fostering, Fall, 2010, Vol.34(3), p.26(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thirty years on: the achievements of a voluntary membership organisation

Hall, Tony ; Collier, Felicity ; Holmes, David ; Simmonds, John

Adoption & Fostering, Fall, 2010, Vol.34(3), p.84(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A historical review of the concept of severe and multiple disadvantage and responses to it

Parker, Roy ; Bullock, Roger

Adoption & Fostering, December 2017, Vol.41(4), pp.307-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575917731265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full adoption in England and Wales and France: a comparative history of law and practice (1926–2015)1

Mignot, Jean-François

Adoption & Fostering, July 2017, Vol.41(2), pp.142-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575917704551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Collier, F.
  2. Simmonds, J.
  3. Parker, R.
  4. Parker, Roy
  5. Hall, Tony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...