skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Czech xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moravská identita a její nové dimenze

Roman Iščuk

AntropoWebzin, 01 April 2011, Vol.7(1), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-8807

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Druhý život kostela sv. Barbory v Kutné Hoře. Jedna z kapitol obnovy katedrál v 19. století

Altová, Blanka

Lidé města, 2013, Vol.15(3), pp.325-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1212-8112 ; E-ISSN: 1212-8112

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baskická národní strana mezi elitní, masovou a catch-all stranou: příspěvek ke konceptualizaci stranických typů

Zákravský, Jiří

Politologická revue, 2013, Vol.19(1), pp.34-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-0353

Toàn văn không sẵn có

4
Europe: The Shattering of Illusions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe: The Shattering of Illusions

Klaus, Václav

ISBN10: 1408187647 ; ISBN13: 9781408187647 ; E-ISBN10: 1408187663 ; E-ISBN13: 9781408187661

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENDER, HISTORY, AND ROMA IDENTITIES: FROM CULTURAL DETERMINISM TO THE LONG SHADOW OF THE PAST

Kapralski, Sławomir

Slovensky Narodopis, 2018, Vol.66(4), p.467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357 ; DOI: 10.26363/SN.2018.4.06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMA LABELLING: POLICY AND ACADEMIA

Marushiakova, Elena ; Popov, Vesselin

Slovensky Narodopis, 2018, Vol.66(4), p.385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357 ; DOI: 10.26363/SN.2018.4.02

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (5)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elena Marushiakova
  2. Zákravský, Jirí
  3. Klaus, Václavmmnmmverfasserin
  4. Vesselin Popov
  5. Booker, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...