skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Music Reference Services Quarterly xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National Jukebox: http://www.loc.gov/jukebox

Shaw, Misti

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2011, Vol.14(3), pp.167-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2011.597315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Index to Articles Published in the Etude Magazine, 1883-1957: A New Musicological Resource

Dennis, Pamela R

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2012, Vol.15(3), pp.180-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.700860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Than Just a Budget Label: A History of Naxos

Sim, Yi Hong

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2011, Vol.14(3), pp.89-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2011.596003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Henry Ramsden Bramley, Lyrics Editor of Christmas Carols, New and Old

Studwell, William E ; Jones, Dorothy

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.27-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_06

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Stainer, Music Editor of Christmas Carols, New and Old

Studwell, William E ; Jones, Dorothy

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.31-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_07

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obscure Carol Classics III: Publications of the Carol Society

Studwell, William E ; Jones, Dorothy

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.125-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_25

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thomas Helmore Music Editor of Carols for Christmas-tide

Studwell, William E ; Jones, Dorothy

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.17-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_04

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Henry W. Simon

Studwell, William E ; Jones, Dorothy E

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.85-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_19

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Ratcliffe Woodward, Editor of The Cowley Carol Books

Jones, Dorothy E ; Studwell, William E

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.73-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_16

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Position of the Hymn in the Cultural Spectrum of the Late Twentieth Century

Studwell, William E

Music Reference Services Quarterly, 20 September 1996, Vol.5(1), pp.37-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v05n01_03

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erik Routley

Studwell, William E ; Jones, Dorothy E

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_20

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edward Bliss Reed

Studwell, William E ; Jones, Dorothy

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.53-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_12

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Davies Gilbert, Compiler of Some Ancient Christmas Carols

Studwell, William E ; Jones, Dorothy

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_02

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obscure Carol Classics II: Richard Terry's Two Hundred Folk Carols

Studwell, William E ; Jones, Dorothy

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.115-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_24

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vulgar Song Parodies from the "Good Old Days": Six Examples Affecting Seven Enduring Songs

Studwell, William E

Music Reference Services Quarterly, 26 January 1998, Vol.6(3), pp.13-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n03_02

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Christmas Carol: A Bibliographic Essay

Jones, Dorothy E

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.147-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_27

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catherine Winkworth and Theodore Baker: Translators Extraordinary

Studwell, William E ; Jones, Dorothy

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.39-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_09

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Mason Neale, Controversial Carol Lyricist

Studwell, William E ; Jones, Dorothy

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.21-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_05

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

William E. Studwell

Jones, Dorothy E

Music Reference Services Quarterly, 04 March 1998, Vol.6(4), pp.99-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n04_22

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Was Rock and Roll?: The Alpha and Omega of the Classic Rock Era

Loncrgan, David

Music Reference Services Quarterly, 26 January 1998, Vol.6(3), pp.65-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1300/J116v06n03_08

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2007  (26)
 3. 2008đến2009  (3)
 4. 2010đến2012  (9)
 5. Sau 2012  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (36)
 2. Bình xét khoa học  (17)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Studwell, William
 2. Studwell, William E
 3. Jones, Dorothy
 4. Studwell, W.E.
 5. Jones, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...