skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.729  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

A Companion to the U.S. Civil War, Chapter 59, p.1056-1072

ISBN: 9781444351316 ; E-ISBN: 9781118609071 ; DOI: 10.1002/9781118609071.ch59

Toàn văn không sẵn có

2
The past as history : national identity and historical consciousness in Modern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The past as history : national identity and historical consciousness in Modern Europe

Berger Stefan.; Conrad Christoph

Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015. - (940.072 BER 2015) - ISBN9780230500099 (hbk. : alk. paper);ISBN9781137414090 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Porter, Brian

Encyclopedia of Modern Europe: Europe 1789-1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire

ISBN: 978-0-684-31496-9

Toàn văn không sẵn có

4
Histories of the modern Middle East : new directions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Histories of the modern Middle East : new directions

Erdem Y. Hakan; Gershoni I; Wok�ock Ursula

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, c2002. - (956 HIS 2002) - ISBN1588260496 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediated Massacre: Digital Nationalism and History Discourse on China's Web

Schneider, Florian

The Journal of Asian Studies, 2018, Vol.77(2), pp.429-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911817001346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Dancing Otherness: Nationalism, Transnationalism, and the Work of Uday Shankar
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dancing Otherness: Nationalism, Transnationalism, and the Work of Uday Shankar

Prarthana Purkayastha

Dance Research Journal, 1 July 2012, Vol.44(1), pp.69-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01497677 ; E-ISSN: 1940509X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Palestinians in Latin America. Between Assimilation and Long-Distance Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinians in Latin America. Between Assimilation and Long-Distance Nationalism

Baeza, Cecilia

Journal of Palestine Studies, 1 February 2014, Vol.43(2), pp.59-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.2.59

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historicising nationalism in Africa

Larmer, Miles ; Lecocq, Baz

Nations and Nationalism, October 2018, Vol.24(4), pp.893-917 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12448

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Milieus in the Military: Soldierly Ethos, Nationalism and Conformism Among Workers in the Wehrmacht

Römer, Felix

Journal of Contemporary History, January 2013, Vol.48(1), pp.125-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: 10.1177/0022009412461815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Dawn in Nationalism Studies? Some Fresh Incentives to Overcome Historiographical Nationalism

Storm, Eric

European History Quarterly, January 2018, Vol.48(1), pp.113-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-6914 ; E-ISSN: 1461-7110 ; DOI: 10.1177/0265691417741830

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Derivative Nationalism: Marxism, Postcolonial Theory, and the Question of Tamil Nationalism

Vaitheespara, Ravi

Rethinking Marxism, 01 January 2012, Vol.24(1), p.87-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-5696 ; E-ISSN: 1475-8059 ; DOI: 10.1080/08935696.2012.635040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proselytizing Nationalism: Protestant Missionaries and the A rab Awakening Debate

Borders, Samantha Allison

Digest of Middle East Studies, May 2014, Vol.23(1), pp.76-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1060-4367 ; E-ISSN: 1949-3606 ; DOI: 10.1111/dome.12038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewriting Histories of Nationalism: The Politics of “Moderate Nationalism” in India, 1870–1905

Seth, Sanjay

The American Historical Review, 1999, Vol. 104(1), pp.95-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/104.1.95

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dependencia Meets Gentle Nationalism

Miller, Toby

Cultural Studies, 28 January 2015, p.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-2386 ; E-ISSN: 1466-4348 ; DOI: 10.1080/09502386.2014.1000610

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins and nature of American nationalism

Trautsch, Jasper M.

National Identities, 01 April 2015, p.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2015.1027761

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMANTIC NATIONALISM: HISTORY AND ILLUSION IN IRELAND *

Dwan, David

Modern Intellectual History, 2017, Vol.14(3), pp.717-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-2443 ; E-ISSN: 1479-2451 ; DOI: 10.1017/S1479244315000451

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giuliano Procacci and nationalism

Woolf, Stuart

Journal of Modern Italian Studies, 01 September 2010, Vol.15(4), p.603-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-571X ; E-ISSN: 1469-9583 ; DOI: 10.1080/1354571X.2010.502393

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Directions in historiography : History and Irish nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directions in historiography : History and Irish nationalism

English|, Richard

Irish Historical Studies, 05/2011, Vol.37(147), pp.447-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-1214 ; E-ISSN: 2056-4139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021121400002753

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panamanian Musical Nationalism: A Critical Historiography

Bellaviti, Sean

Revista de Música Latinoamericana, Spring 2018, Vol.39(1), pp.89-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01630350 ; E-ISSN: 15360199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘The Sacred Conspiracy’: Religion, Nationalism, and the Crisis of Internationalism

Berman, Nathaniel

Leiden Journal of International Law, 2012, Vol.25(1), pp.9-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-1565 ; E-ISSN: 1478-9698 ; DOI: 10.1017/S0922156511000537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.729  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (18)
 2. 1978đến1987  (57)
 3. 1988đến1997  (335)
 4. 1998đến2008  (1.602)
 5. Sau 2008  (1.711)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (41)
 2. German  (40)
 3. French  (36)
 4. Portuguese  (23)
 5. Italian  (7)
 6. Turkish  (5)
 7. Dutch  (4)
 8. Swedish  (3)
 9. Norwegian  (2)
 10. Russian  (2)
 11. Korean  (2)
 12. Slovenian  (2)
 13. Slovak  (1)
 14. Czech  (1)
 15. Catalan  (1)
 16. Arabic  (1)
 17. Japanese  (1)
 18. Polish  (1)
 19. Romanian  (1)
 20. Chinese  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berger, Stefan
 2. Todorova, Maria
 3. Duara, Prasenjit
 4. Tyrrell, Ian
 5. Kuzio, Taras

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...