skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Chủ đề: Historiography–Europe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The past as history : national identity and historical consciousness in Modern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The past as history : national identity and historical consciousness in Modern Europe

Berger Stefan.; Conrad Christoph

Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015. - (940.072 BER 2015) - ISBN9780230500099 (hbk. : alk. paper);ISBN9781137414090 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Histories of Nationalism in Ireland and Germany: A Comparative Study from 1800 to 1932
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Histories of Nationalism in Ireland and Germany: A Comparative Study from 1800 to 1932

Nagle, Shane

ISBN10: 1474263747 ; ISBN13: 9781474263740 ; E-ISBN10: 1474263755 ; E-ISBN13: 9781474263757

Toàn văn không sẵn có

3
Nationalizing the Past : Historians as Nation Builders in Modern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalizing the Past : Historians as Nation Builders in Modern Europe

Berger, Stefan, Professor; Lorenz, Chris

E-ISBN: 9780230292505 E-ISBN: 023029250X DOI: 10.1057/9780230292505 ISBN: 9780230237926

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference

Chakrabarty, Dipesh

ISBN: 0-691049-08-4 ; ISBN: 6-91049092 ; ISBN: 978-0-691049-08-3 ; ISBN: 978-0691049090 ; ISBN: 978-0511098192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Historians across borders writing American history in a global age.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historians across borders writing American history in a global age.

Barreyre, Nicolas ;Heale, Michael ;Tuck, Stephen ;Vidal, Cécile;

E-ISBN 9780520279278 ; E-ISBN 9780520279292 ; E-ISBN 9780520958050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land of war, land of peace. (role of militarism in economic, cultural and technological cutting edge of Europe)(Europa: The Past and the Future of an Idea)

Howard, Michael

The Wilson Quarterly, Wntr, 1997, Vol.21(1), p.30(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-3276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (5)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nagle, Shane
  2. Tuck, S.
  3. Vidal, Cecile
  4. Lorenz, Chris
  5. Barreyre, Nicolas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...