skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa Chủ đề: Histogramm xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prelimary studies for the design of CAIRNS : an Ambient Tangible Interface for Shifting Energy Demand in the Workplace

Daniel, Maxime ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine; Girard, Patrick (Editor)

IHM-2017, 30 August 2017

DOI: 10.1145/3132129.3132152

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Riviere, Guillaume
  2. Daniel, M.
  3. Couture, N.
  4. Rivière, G.
  5. Daniel, Maxime

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...