skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Chủ đề: Higher Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation for Information: International Contributions to Librarianship. Festschrift in Honour of Dr. Ahmed H. Helal. Publication 16

Weiss, Joachim W., Ed; Essen Univ. (Germany). Library (Corporate Author)

ISSN: 0931-7503 ; ISBN: 3922602169 ; ISBN: 9783922602163

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Essen Univ.
  2. Weiss, Joachim W., Ed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...