skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kawasaki, Megumi xóa Chủ đề: Hochdruck (Mechanik) xóa Chủ đề: Disks xóa Chủ đề: High-Cycle Fatigue xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-cycle fatigue behavior of Zn–22% Al alloy processed by high-pressure torsion

Choi, In-Chul ; Yoo, Byung-Gil ; Kraft, Oliver ; Schwaiger, Ruth ; Seok, Moo-Young ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G ; Jang, Jae-Il

Materials Science & Engineering A, 17 November 2014, Vol.618, pp.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.08.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yoo, Byung-Gil
  2. Jang, J.-I.
  3. Langdon, Terence G
  4. Langdon, Tg
  5. Choi, Ic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...