skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Chủ đề: High Entropy Alloys xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ultrahigh charpy impact toughness of forged AlxCoCrFeNi high entropy alloys at room and cryogenic temperatures.(Report)

Li, Dongyue ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2016, Vol.70, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing effects on the magnetic and mechanical properties of [FeCoNiAl.sub.0.2]Si.sub.0.2 high entropy alloy.(Report)

Zuo, Ting - Ting ; Ren, Song - Bo ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, June, 2013, Vol.20(6), p.549(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring radiation induced segregation mechanisms at grain boundaries in equiatomic CoCrFeNiMn high entropy alloy under heavy ion irradiation

Barr, Christopher M ; Nathaniel, James E ; Unocic, Kinga A ; Liu, Junpeng ; Zhang, Yong ; Wang, Yongqiang ; Taheri, Mitra L

Scripta Materialia, November 2018, Vol.156, pp.80-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2018.06.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超低温环境下亚稳态CoCrFeNi高熵合金的优异塑性和锯齿流变行为
Excellent ductility and serration feature of metastable CoCrFeNi high-entropy alloy at extremely low temperatures

Liu, Junpeng ; Guo, Xiaoxiang ; Lin, Qingyun ; He, Zhanbing ; An, Xianghai ; Li, Laifeng ; Liaw, Peter ; Liao, Xiaozhou ; Yu, Liping ; Lin, Junpin ; Xie, Lu ; Ren, Jingli ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(6), pp.853-863

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9373-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy functional materials

Miracle, Daniel ; Maurice, David ; Zhang, Yong ; Hawk, Jeffrey

Journal of Materials Research, Oct 2018, Vol.33(19), pp.3138-3155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2018.323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Criterion for Topological Close-Packed Phase Formation in High Entropy Alloys

Lu, Yiping ; Dong, Yong ; Jiang, Li ; Wang, Tongmin ; Li, Tingju ; Zhang, Yong

Entropy, 2015, Vol.17(4), pp.2355-2366 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10994300 ; DOI: 10.3390/e17042355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超重力场下Al-Li-Mg-Zn-Cu多组元合金的梯度结构
Graded microstructures of Al-Li-Mg-Zn-Cu entropic alloys under supergravity

Li, Ruixuan ; Wang, Zhe ; Guo, Zhancheng ; Liaw, Peter ; Zhang, Tao ; Li, Lugee ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(5), pp.736-744

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9365-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and thermal stability of (NbTiAlSiZr)Nx high-entropy ceramic films at high temperatures

Qiu-Wei, Xing ; Song-Qin, Xia ; Xue-Hui, Yan ; Zhang, Yong

Journal of Materials Research, Oct 2018, Vol.33(19), pp.3347-3354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2018.337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y.
  3. Liaw, Peter
  4. Liaw, Peter K.
  5. Liu, Junpeng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...