skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: High Entropy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of component substitution on the microstructure and mechanical properties of MCoCrFeNiTi x (M = Cu, Al) solid-solution alloys

Zhou, Yunjun ; Zhang, Yong ; Wang, Xuefei ; Wang, Yanli ; Chen, Guoliang

Rare Metals, 2008, Vol.27(6), pp.627-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(08)60195-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...