skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Gayou, O. xóa Chủ đề: High Energy Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Search for Sigma^0_5, N^0_5 and Theta^++ Pentaquark States

Qiang, Y. ; Annand, J. ; Arrington, J. ; Azimov, Ya. I. ; Bertozzi, W. ; Cates, G. ; Chen, J. P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. ; Cusanno, F. ; De Jager, C. W. ; Epstein, M. ; Feuerbach, R. J. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Gilman, R. ; Gomez, J. ; Hamilton, D. J. ; Hansen, J. -O. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Jones, M. ; Lerose, J. ; Lindgren, R. ; Liyanage, N. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Mamyan, V. ; Michaels, R. ; Meziani, Z. -E. ; Monaghan, P. ; Munoz-Camacho, C. ; Nelyubin, V. ; Paschke, K. ; Piasetzky, E. ; Rachek, I. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. ; Saha, A. ; Sarty, A. ; Schulte, E. ; Shahinyan, A. ; Sheyor, R. ; Singh, J. ; Strakovsky, I. I. ; Subedi, R. ; Suleiman, R. ; Sulkovsky, V. ; Wojtsekhowski, B. ; Zheng, X.

Phys.Rev.C75:055208,2007

Arxiv ID: hep-ex/0609025

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mamyan, V.
  2. Holmstrom, T.
  3. Saha, A.
  4. Strakovsky, I. I.
  5. Azimov, Ya. I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...