skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: High Energy Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy quarkonia description from an energy dependent quark-antiquark potential

Gonzalez, P.

Arxiv ID: 1301.2536

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquark model study of strong decays of x (3915)

González, P

Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2017, Vol.44(7), p.075004 (13pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-3899 ; E-ISSN: 1361-6471 ; DOI: 10.1088/1361-6471/aa6d8a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized screened potential model

González, P

Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2014, Vol.41(9), p.095001 (12pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-3899 ; E-ISSN: 1361-6471 ; DOI: 10.1088/0954-3899/41/9/095001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extremal hairy black holes

González, P. ; Papantonopoulos, Eleftherios ; Saavedra, Joel ; Vásquez, Yerko

Journal of High Energy Physics, 2014, Vol.2014(11), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP11(2014)011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fermionic field perturbations of a three-dimensional Lifshitz black hole in conformal gravity

González, P. ; Vásquez, Yerko ; Villalobos, Ruth

The European Physical Journal C, 2017, Vol.77(9), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5148-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charmonium description from a generalized screened potential model

González, P; González, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 9, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.92.014017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy MSSM Higgs production at the LHC and decays to WW , ZZ at higher orders

González, P. ; Palmer, S. ; Wiebusch, M. ; Williams, K.

The European Physical Journal C, 2013, Vol.73(3), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2367-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exact solutions in 3D gravity with torsion

González, P. ; Vásquez, Yerko

Journal of High Energy Physics, 2011, Vol.2011(8), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP08(2011)089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalar perturbations of nonlinear charged Lifshitz black branes with hyperscaling violation

González, P. ; Vásquez, Yerko

Astrophysics and Space Science, 2016, Vol.361(7), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-640X ; E-ISSN: 1572-946X ; DOI: 10.1007/s10509-016-2819-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circularly symmetric solutions in three-dimensional Teleparallel, f(T) and Maxwell-f(T) gravity

Gonzalez, P. A. ; Saridakis, Emmanuel N. ; Vasquez, Yerko

Arxiv ID: 1110.4024

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perturbative and nonperturbative fermionic quasinormal modes of Einstein-Gauss-Bonnet-AdS black holes

Gonzalez, P ; Vasquez, Yerko; Vasquez, Yerko (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 31, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.98.064030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teleparallel Equivalent of Lovelock Gravity

Gonzalez, P ; Vasquez, Yerko; Vasquez, Yerko (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.92.124023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comments on absorption cross section for Chern-Simons black holes in five dimensions

González, P ; Saavedra, Joel; Saavedra, Joel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 12, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S0217751X11054036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plausible explanation of the \(\Delta_{5/2^{+}}(2000)\) puzzle

Oset, E ; González, P; González, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 25, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.83.055204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy meson interquark potential

Gonzalez, P ; Mathieu, V ; Vento, V; Vento, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 29, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.84.114008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quasinormal modes and Stability Analysis for 4-dimensional Lifshitz Black Hole

Gonzalez, P ; Saavedra, Joel ; Vasquez, Yerko; Vasquez, Yerko (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 10, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S021827181250054X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quasinormal modes of non-Abelian hyperscaling violating Lifshitz black holes

Bécar, Ramón ; González, P. A. ; Vásquez, Yerko

Arxiv ID: 1510.04605

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bounded orbits for photons as a consequence of extra dimensions

Gonzalez, P. A. ; Olivares, Marco ; Vasquez, Yerko

Arxiv ID: 1511.08048

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decays of polarized top quarks to lepton, neutrino, and jets at NLO QCD

Bernreuther, W. ; González, P. ; Mellein, C.

The European Physical Journal C, 2014, Vol.74(3), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-014-2815-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion of particles on a Four-Dimensional Asymptotically AdS Black Hole with Scalar Hair

Gonzalez, P. A. ; Olivares, Marco ; Vasquez, Yerko

Arxiv ID: 1507.03610

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (52)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2006  (9)
 3. 2007đến2010  (13)
 4. 2011đến2015  (24)
 5. Sau 2015  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (71)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (59)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...