skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2012 xóa Nhan đề tạp chí: KSII Transactions on Internet and Information Systems xóa Chủ đề: Hidden Terminal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Energy Efficient Multichannel MAC Protocol for QoS Provisioning in MANETs

S. M. Kamruzzaman ; Md. Abdul Hamid

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), April 2011, Vol.5(4), pp.684-702 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hamid, M.A.
  2. S. M. Kamruzzaman
  3. Kamruzzaman, SM
  4. Kamruzzaman, S.M.
  5. Abdul Hamid, Md

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...