skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Robinson, Mike xóa Chủ đề: Heritage tourism -- Social aspects xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cultural tourism in a changing world politics, participation and (re)presentation.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural tourism in a changing world politics, participation and (re)presentation.

Smith, Melanie Kay ;Robinson, Prof. Mike;

E-ISBN 1845410432 ; E-ISBN 1845410440 ; E-ISBN 1845410459 ; E-ISBN 9781845410438 ; E-ISBN 9781845410445 ; E-ISBN 9781845410452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Robinson, Prof. Mike
  2. Smith, Melanie Kay
  3. Smith, M.
  4. Robinson, M.
  5. Robinson, Mike

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...