skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Post-Communist Transformation xóa Cơ sở dữ liệu: CEEOL Books xóa Chủ đề: Special Historiographies xóa Chủ đề: Heritage and Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural în România
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural în România

Oberländer-Târnoveanu, Irina ; Teodor, Eugen S ; Ciută, Marius Mihai ; Musteaţă, Sergiu ; Cozma, Elena Loredana ; Popa, Alexandru ; Josanu, Vitalie ; Marian, Carmen ; Gheorghiu, Dragoş ; Ștefan, Livia ; Ciobanu, Octavian ; Jaroszek, Katarzyna ; Dascălu, Dan ; Ciobanu, Cristina ; Dobre, Laurențiu Marin; Musteaţă, Sergiu (Editor)

ISBN: 9789975618434 ; ISBN: 997561843X

Toàn văn sẵn có

2
Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic din România și Republica Moldova
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic din România și Republica Moldova

Borș, Corina ; Teodor, Eugen S ; Postică, Gheorghe ; Simion, Mihaela ; Oberländer-Târnoveanu, Irina ; Musteaţă, Sergiu ; Crăciunescu, Adrian ; Vlase, Dan ; Ciută, Marius Mihai ; Bunoiu, Victor ; Mileac, Maia ; Josanu, Vitalie ; Zbuchea, Alexandra ; Dobre, Laurențiu Marin ; Ionică, Pîrvu ; Nastas, Rodica; Musteaţă, Sergiu (Editor)

ISBN: 9789975137416 ; ISBN: 9975137415

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Teodor, Eugen S
  2. Dobre, Laurențiu Marin
  3. Musteaţă, Sergiu
  4. Josanu, Vitalie
  5. Oberländer-Târnoveanu, Irina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...