skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Chủ đề: Hepatocytes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxm1b transcription factor is essential for development of hepatocellular carcinomas and is negatively regulated by the p19ARF tumor suppressor

Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Wang, Xinhe ; Petrovic, Vladimir ; Kuechle, Joseph ; Yoder, Helena M ; Dennewitz, Margaret B ; Shin, Brian ; Datta, Abhishek ; Raychaudhuri, Pradip ; Costa, Robert H

Genes & development, 01 April 2004, Vol.18(7), pp.830-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; PMID: 15082532 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forkhead box m1 transcription factor is essential for embryonic development of pulmonary vasculature

Kim, Il-Man ; Ramakrishna, Sneha ; Gusarova, Galina A ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 10 June 2005, Vol.280(23), pp.22278-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 15817462 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased levels of the FoxM1 transcription factor accelerate development and progression of prostate carcinomas in both TRAMP and LADY transgenic mice

Kalin, Tanya V ; Wang, I-Ching ; Ackerson, Timothy J ; Major, Michael L ; Detrisac, Carol J ; Kalinichenko, Vladimir V ; Lyubimov, Alexander ; Costa, Robert H

Cancer research, 01 February 2006, Vol.66(3), pp.1712-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 16452231 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mouse Forkhead Box m1 transcription factor is essential for hepatoblast mitosis and development of intrahepatic bile ducts and vessels during liver morphogenesis

Krupczak-Hollis, Katherine ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Wang, I-Ching ; Dennewitz, Margaret B ; Yoder, Helena M ; Kiyokawa, Hiroaki ; Kaestner, Klaus H ; Costa, Robert H

Developmental Biology, 2004, Vol.276(1), pp.74-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2004.08.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Holterman, Ai-Xuan L ; Wang, Xinhe

Hepatology, 2003, Vol.38(6), pp.1331-1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2003.09034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CAR nuclear receptor and hepatocyte proliferation

Costa, Robert H. ; Kalinchenko, Vladimir V. ; Tan, Yongjun ; Wang, I‐Ching

Hepatology, November 2005, Vol.42(5), pp.1004-1008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1002/hep.20953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid hepatocyte nuclear translocation of the Forkhead Box M1B (FoxM1B) transcription factor caused a transient increase in size of regenerating transgenic hepatocytes

Wang, Xinhe ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Dennewitz, Margaret B ; Kalinichenko, Vladimir V ; Zhou, Yan ; Lepe, Rita ; Costa, Robert H

Gene expression, 2003, Vol.11(3-4), pp.149-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1052-2166 ; PMID: 14686788 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kalinichenko, Vladimir V.
  2. Costa, Robert H.
  3. Costa, RH
  4. Kalinichenko, Vv
  5. Wang, Xinhe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...