skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Hepatitis E Virus xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and validation of a genotype 3 recombinant protein-based immunoassay for hepatitis E virus serology in swine

Van Der Poel, Wim ; Pavio, Nicole ; Van Der Goot, J ; Van Es, M ; Martin, M ; Engel, B; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Braz J Med Biol Res (Brazilian Journal of Medical and Biological Research), 2014, Vol.47, pp.334-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20133249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Brazil  (1)
 2. HAL (CCSd)  (1)
 3. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
 4. OneFile (GALE)  (1)
 5. SciELO  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Van Der Poel, Wim
 2. Pavio, Nicole
 3. Van Der Goot, J.
 4. Martin, M.
 5. Van Es, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...