skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Hepatitis C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Risk of Hepatitis C Virus Infection among Young Adult Injection Drug Users Who Share Injection Equipment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk of Hepatitis C Virus Infection among Young Adult Injection Drug Users Who Share Injection Equipment

Thorpe, L. E

American Journal of Epidemiology, 4/1/2002, Vol.155(7), pp.645-653 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 00029262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/155.7.645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatitis C virus infection: prevalence, risk factors, and prevention opportunities among young injection drug users in Chicago, 1997-1999

Thorpe, L E ; Ouellet, L J ; Levy, J R ; Williams, I T ; Monterroso, E R

The Journal of infectious diseases, December 2000, Vol.182(6), pp.1588-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899 ; PMID: 11069228 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injection-related risk behaviors in young urban and suburban injection drug users in Chicago (1997-1999)

Thorpe, L E ; Bailey, S L ; Huo, D ; Monterroso, E R ; Ouellet, L J

Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 01 May 2001, Vol.27(1), pp.71-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-4135 ; PMID: 11404523 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thorpe, Lorna E
  2. Monterroso, E.R.
  3. Ouellet, L.J.
  4. Thorpe, L.E.
  5. Ouellet, Lawrence J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...