skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Putze, Antje xóa Chủ đề: Hep-Ph xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ColliderBit: a GAMBIT module for the calculation of high-energy collider observables and likelihoods

Balázs, Csaba ; Buckley, Andy ; Dal, Lars ; Farmer, Ben ; Jackson, Paul ; Krislock, Abram ; Kvellestad, Anders ; Murnane, Daniel ; Putze, Antje ; Raklev, Are ; Rogan, Christopher ; Saavedra, Aldo ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Nov 2017, Vol.77(11), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5285-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAMBIT: the global and modular beyond-the-standard-model inference tool

Athron, Peter ; Balazs, Csaba ; Bringmann, Torsten ; Buckley, Andy ; Chrząszcz, Marcin ; Conrad, Jan ; Cornell, Jonathan ; Dal, Lars ; Dickinson, Hugh ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás ; Jackson, Paul ; Krislock, Abram ; Kvellestad, Anders ; Lundberg, Johan ; Mckay, James ; Mahmoudi, Farvah ; Martinez, Gregory ; Putze, Antje ; Raklev, Are ; Ripken, Joachim ; Rogan, Christopher ; Saavedra, Aldo ; Savage, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin ; Wild, Sebastian

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Nov 2017, Vol.77(11), pp.1-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5321-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of statistical sampling methods with ScannerBit, the GAMBIT scanning module

Martinez, Gregory ; Mckay, James ; Farmer, Ben ; Scott, Pat ; Roebber, Elinore ; Putze, Antje ; Conrad, Jan

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Nov 2017, Vol.77(11), pp.1-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5274-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Athron, Peter ; Balázs, Csaba ; Dal, Lars ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás ; Kvellestad, Anders ; McKay, James ; Putze, Antje ; Rogan, Chris ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin

The European Physical Journal C, 2018, Vol.78(1), pp.1-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DarkBit: a GAMBIT module for computing dark matter observables and likelihoods

Bringmann, Torsten ; Conrad, Jan ; Cornell, Jonathan ; Dal, Lars ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Kahlhoefer, Felix ; Kvellestad, Anders ; Putze, Antje ; Savage, Christopher ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin ; Wild, Sebastian

The European Physical Journal C, 2017, Vol.77(12), pp.1-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5155-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farmer, Ben
  2. Putze, Antje
  3. Scott, Pat
  4. White, Martin
  5. Dal, Lars

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...