skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: Heavy metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in municipal sewage sludge from a river in highly urbanized metropolitan area in Hanoi, Vietnam: levels, accumulation pattern and assessment of land application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in municipal sewage sludge from a river in highly urbanized metropolitan area in Hanoi, Vietnam: levels, accumulation pattern and assessment of land application

Cao, Vu Hung; Bui, Duy Cam; Pham, Thi Ngoc Mai

ISIKNOWLEDGE; 0269-4042; https://link.springer.com/article/10.1007/s10653-014-9635-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32412

Truy cập trực tuyến

2
Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste

Cao, Vũ Hưng; Bùi, Duy Cam; Trịnh, Lê Hùng; Bạch, Quang Dũng

8 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12996

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (1)
  2. Vietnamese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bui, Duy Cam
  2. Pham, Thi Ngoc Mai
  3. Cao, Vũ Hưng
  4. Trịnh, Lê Hùng
  5. Cao, Vu Hung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...